AKTYWNA TABLICA

 

Plan działań w programie „AKTYWNA TABLICA”w Szkole Podstawowej w Lgocie
 

L.p.

Działanie

Termin

Odpowiedzialni

1 Ustalenie zasad pracy i opracowanie planu pracy. 10.02.2021 Koordynator zespołu/zespół
2 Stworzenie zakładki na stornie internetowej szkoły (zamieszczenie informacji o programie i realizacji zadań). 11.02.2021 Administrator strony Koordynator zespołu
3 Szkolenie Rady Pedagogicznej. 09.02.2021 Dyrektor
4 Lekcja otwarta dla nauczycieli SP w Lgocie –wykorzystanie „AT” w pracy z uczniami 13.05.2021 Chętni nauczyciele
5 Wykorzystanie tablicy interaktywnej w klasach 1 - 3 na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej. Na bieżąco Na bieżąco
6 Lekcja otwarta z języka angielskiego z wykorzystaniem AT.   Chętni nauczyciele
7 Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym w klasach 4 – 8. Na bieżąco Na bieżąco
8 Zamieszczenie na stronie szkolnej przydatnych linków dotyczących wykorzystania tablic interaktywnych w nauczaniu. Na bieżąco Koordynator programu Administrator strony
9 Lekcja otwarta przy współudziale nauczycieli SP z Psar   Chętni nauczyciele
10 Zamieszczanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem tablic interaktywnych na internetowej stronie. Na bieżąco Koordynator programu Administrator strony
11 Lekcja otwarta przy współudziale nauczycieli SP nr 4 z Trzebini   Chętni nauczyciele
12 Sprawozdanie z realizacji zaplanowanych zadań   Koordynator zespołu/zespół
       

Harmonogram działań w programie „AKTYWNA TABLICA”w Szkole Podstawowej w Lgocie
 

L.p.

Działanie

Termin

Odpowiedzialni

1 Powołanie zespołu i wyznaczenie koordynatora programu 02.2021 Dyrektor szkoły
2 Przygotowanie planu pracy 02.2021 Koordynator zespołu/zespół
3 Spotkanie z koordynatorem w ramach międzyszkolnych sieci współpracy 02.2021 Koordynator
4 Przeprowadzenie zaplanowanych działań Zg. z planem Koordynator zespołu
5 Stworzenie zakładki na internetowej stronie szkoły i zamieszczanie informacji o realizacji programu. Na bieżąco Administrator strony
6 Spotkania dyskusyjne – omawianie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę Na bieżąco Nauczyciele prowadzący zajęcia i obserwatorzy
7 Podsumowanie działalności TIK 06.2021 Koordynator zespołu/zespół
 

Przykładowe scenariusze zajęć wykorzystujące narzędzia TIK
 

          Edukacja matematyczna kl. III Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100
          Przyroda Mięśnie szkieletowe
          Biologia Obwodowy układ nerwowy
          Fizyka Soczewki
          Chemia Budowa atomu - nukleony i elektrony
          Język angielski Klasa III
          Matematyka kl. IV Dodawanie pisemne
          Edukacja polonistyczna i przyrodnicza kl. II Poznajemy Antarktydę i jej mieszkańców