Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej


Wstęp deklaracji
Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Lgocie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.splgota.pl
Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Lgocie
Lgota ul. Szkolna 1, 32-543 Myślachowice
tel/fax.: 32 6137 002
e-mail: spslowlgota@interia.pl
Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-20
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, z których nie wszystkie są dostępne cyfrowo w całości  lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
- zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
Ułatwienia na stronie internetowej
- na stronie nie ma ułatwień i dostosowań na potrzeby dostępności cyfrowej
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Lgocie.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marcin Kasprzyk
e-mail: mmmkas@wp.pl
Telefon: 32 6137 002
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od ulicy Szkolnej. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu wewnątrz szkoły znajdują się schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto jest jeszcze jedno wejście od podwórka szkolnego – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie szkoły nie ma parkingu dla samochodów osobowych.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.